RABITANIN DELİLLERİ !!!


Açıklama: RABITANIN DELİLLERİ
Kategori: Deliller
Eklenme Tarihi: 05 Ekim 2016
Geçerli Tarih: 23 Haziran 2024, 14:46
Site: Nakşibendi Tarikatı - Öz değerleriyle birlikte.
URL: http://www.naksibenditarikati.com/detay.asp?icerikID=361


RABITANIN DELİLLERİ !!!


KONU 1; RABITA HAKKINDA AÇIKLAMA;
İnsanın Fıtratında 3 Türlü Rabıta Mevcuttur Bunlar;
1. TABİİ VE FITRİ DÜŞÜNME;
Bu Kişinin Çocuklarını, Eşini, İşini, aşını Ve Yakınlarını Düşünmesidir. İnsanın Bundan Kaçması Mümkün Değildir. Her İnsan Tabii Olarak Bunları Düşünür. Böyle Bir Düşüncenin De Bir Zararı Yoktur.
2. DÜŞÜK VE KÖTÜ DÜŞÜNME;
Bu, Kişinin Haram Ve Kötü Şeyleri Düşünmesi, Onları Hayalinde Canlandırması Ve Onları İşlemek İçin Plan Yapmasıdır. Kötü Bir Düşünce Azim Derecesinde Kalpte Yerleşir Ve Yapmaya Karar Verilip Fırsat Kollanırsa Haram Olur, Kula Bir Günah Yazılır. Kötü İşlerin Düşüncesi Akla Gelince Peşine Düşülmeden Terkedilirse Herhangi Bir Günah Yazılmaz. Vesvese Kalbe Sıkıntı Verir Fakat Üzerinde Durulmazsa Çeker Gider, Bir Vebali Olmaz
3. ULVİ/YÜCE DÜŞÜNME;
Bu, ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerini İçin Sevilecek Ve Seveni Yüceltecek Şeyleri Düşünmektir. ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri'nin Razı Olduğu Her Sevgi, Sevgili, Hayırlı Amel, İbadet Ve Hizmetler Bu Kısma Girer.
KAYNAK; [ İBRAHİM HİLMİ, MEDARİC, SAYFA; 18 ]

KONU 2; RABITA HAKKINDA AYET-İ CELİLE;
24. Buna Rağmen Gerçekden Kadın Ona Meyletmişti. Ve Rabb'inin Delili Görmeseydi ( Yusuf Da Ona Meyletmişti ) İşte Biz, Kötülüğü Ve Fuhşu Ondan Uzaklaştıralım Diye Böyle ( Delilimiz Gösterilmiş ) Oldu. Muhakkak O, İhlasa Erdirilmiş Kullarımızdandı.
[ YUSUF SURESİ ]

AYET-İ CELİLE'NİN TEFSİRİ;
Tefsir Alimlerimizden İmam-ı Ebu Abdillah Kurtubi ( Rahimehullah ) Hazretleri Bu Ayet-i Celilenin Tefsirinde Naklediyor Ki;
Bir diğer görüşe göre Hz. Ya'kub'un suretini duvar üzerinde parmakları­nı ısırmış, onu tehdit eder halde görünce durdu ve şehveti parmak uçların­dan çıktı. Bunu da Katâde, Mücahid, el-Hasen, ed-Dahhâk, Ebu Salih ve Sa-id b. Cübeyr söylemişlerdir.
el-A'meş, Mücahid'den şöyle dediğini rivayet eder: O şalvarını çözünce Ya'kub ona göründü ve: Ey Yûsuf! deyince, Hz. Yûsuf dönüp kaçtı.
Süfyan da, Ebu Husayn'dan, o Said b. Cübeyr'den şöyle dediğini rivayet eder: Hz. Yûsuf a, Hz. Ya'kub göründü ve göğsüne bir darbe indirdi. Bunun üzerine şehveti parmak uçlarından çıkıp gitti.

KAYNAK; [ İMAM-I EBU ABDİLLAH KURTUBİ, EL-CAMİU Lİ-AHKAMİ'L-KUR'AN, BURUC YAYINLARI, CİLD; 9, SAYFA; 247-259 ]

Ayrıca Müceddid Fahreddin Er-Razi ( Rahimehullah ) Hazretleri De Bu Görüştedir Buyuruyor Ki;
İbn Abbas (r.a)'dan şunu rivayet etmişlerdir: "Hz. Yûsuf (a.s)'a, babası Ya'kûb, parmaklarını ısırır olduğu halde ve "Peygamberler zümresinden takdir edilmiş olduğun halde, tacirlerin işini mi yapıyorsun? Bundan utan!" der vaziyette temessül etti, göründü." Bu aynı zamanda İkrime, Mücahid, Hasan el-Basri, Sald b. Cübeyr, Katâde, Dahhâk, Mukâtil ve İbn Sîrîn'in görüşüdür. Saîd b. Cübeyr şöyle demiştir: Hz. Yaküp (a.s.) Yusuf (a.s.)'a göründü ve onun göğsüne vurdu. Böylece onun bütün şehveti, parmak uçlarından (adetâ) çıkıp gitti."
KAYNAK; [ FAHREDDİN ER-RAZİ, TEFSİR-İ KEBİR MEFATİHU'L-GAYB, AKÇAĞ YAYINLARI, CİLD; 13, SAYFA; 209-210 ]

Ayrıca Bu Konuyu Yine Bediüzzaman,’ İşaretü'l-İcaz’ Adlı Eserinin Sayfa 257.'De De Nakletmiştir.


KONU 3; RABITA HAKKINDA HADİS-İ ŞERİF-İ;


Kudsi hadiste Allah (Celle Celalühü) şöyle buyuruyor:
“Zira kullarımdan velilerim, yarattıklarımdan seçkin dostlarım o
kimselerdir ki, benim zikredilmeme (benim hatırlanıp akla getirilmeme)
onlar zikredilir (hatırlanıp akla gelirler), onların zikredilmesi (hatırlanıp
akla getirilmesi) ile de, ben zikredilirim (hatırlanıp akla gelirim).”
KAYNAK; [ AHMED BİN HANBEL, EL-MÜSNED, CİLD; XII, SAYFA; 226, HADİS NO: 15486 ]


Ashabı Kiramdan Hazreti Hatice ( Radiyallahu Anhuma ) Validemizden Uvey Oğlu Olan Hazreti Hasan ( Radiyallahu Anh ) Hazreti Hind Bin Ebi Hale ( Radiyallahu Anhuma )'ya;
" Bana Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Vasıflarını Anlat Ki, Onu Hayalimde Canlandırayim "
KAYNAK; [ İBN ESİR, ÜSDÜ'GABE,NO:5404, CİLT; 4, SAYFA;619, TİRMİZİ, EŞ ŞEMİLUL MUHAMMEDİYYE, CİLT; 1, SAYFA; 26, BEYHAKİ,DELAİLÜN NÜBÜVVE CİLT; 1, SAYFA; 285 ]

Said ibn-i Mansur ve ibn-i Münzir (Rahimehullah) Şa’bi (Radıyallahu anh)den şöyle rivayet etmişlerdir:
Ensar-ı Kiramdan bir zat, efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:
“Ya Resulallah! Vallahi elbette sen bana canımdan, oğlumdan, ailemden ve malımdan daha sevgilisin.
Eğer ben evimde iken seni hatırladığımda gelip seni görmezsem, o kadar darlanıyorum ki, ruhumun bedenimden çıkacağını zannediyorum.” Dedi ve ağlamaya başladı.
KAYNAK; [ SAİD BİN MANSUR, ES-SÜNEN, NO:661, CİLD; 4, SAYFA; 1 308 / İMAM-I SUYUTİ ED-DÜRRÜ'L-MENSUR, CİLD; 2, SAYFA; 588 ]

Ashab-ı Kiramdan Hazreti Abdullah Bin Abbas ( Radiyallahu Anh ) Rüyasında Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'i Görüp Ve Uyanınca; " Kim Beni Rüyasında Görürse Uyanıkkende Görecektir, Şeytan Benim Suretime Bürünmez " ( BUHARİ, TABİRÜR-RÜYA, 10 ] Hadis-i Şerif-ince Hem Kendisinin Teyzesi Hemde Efendimiz ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Hanımı Validemiz Hazreti Meymune ( Radiyallahu Anhuma )'ya Giderek Rüyasını Anlattı. Bunun Üzerine Hazreti Meymune ( Radiyallahu Anhuma ) Validemiz Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Mübarek Cübbe Ve Aynasını Getirerek ; " İşte Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Cübbesi Ve Aynasıdır ". Dedi. Bunun Üzerinede Hazreti İbni Abbas ( Radiyallahu Anh ); " Aynaya Baktım, Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'in Suretini Gördüm, Kendimi Göremedim " Demiştir.
KAYNAK; [ İBN HACER EL-ASKALANİ, FETHU'L-BARİ, CİLD; 14, SAYFA; 413 ]7

Başka Hadis-i Şerif-i'de İse;
"Salihlerin anılması anında Rahmet-i İlahiyye iner."
KAYNAK; [ KEŞFÜ'L-HAFA, NO:1772, CİLD; 2, SAYFA; 70 ]

Yine Başka Hadis-i Şerif-ide İse;
" Peygamberlerin Zikredilmesi İbadettir. Salihlerin Anılması İse Günahlara Kefarettir. "
KAYNAK; [ İMAM-I SUYUTİ, CAMİUS-SAĞIR, NO:4331 / ALİ EL-MUTTAKİ, KENZÜ'L-UMMAL, NO:32247, 43438,43584 ]

Başka Hadis-i Şerif-i'de İse Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Bizlere Yaratılanların Düşünebilmesinin Caiz Olduğu Yaratanın İse Caiz Olmadığı Nakletmiştir Nitekim Hadis-i Şerif-i De;

" ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerinin Yarattıklarını Düşününüz. Onun Zatını Düşünmeyiniz. Çünkü Buna Dayanamazsınız, Onun Azametini Ve Zatının Nasıl Olduğunu Anlayamazsınız "
KAYNAK; [ İMAM-I SUYUTİ, ES-CAMİU'S-SAĞİR, NO:3346 / ALİ EL-MUTTAKİ, KENZÜ'L-UMMAL, NO: 5706 ]

Bu Nedenle Tefekkür, Ancak Kalpde Tasavvuru Mümkün Olan Şeyler Hakkında Yapılır. Onun İçin ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerinin Yarattığı Varlıklar Hakkında Tefekkür Mümkündür Lakin Zatı Hakkında Tefekkür Mümkün Değildir.
KAYNAK; [ RAGIB EL-İSFAHANİ, EL-MÜFREDAT, SAYFA; 643 ]


KONU 4; TABİİN VE TEBE-İ TABİİN DÖNEMİNDE RABITA;
İmam-ı Malik ( Rahimehullah ) Hazretleri Buyuruyor Ki;
" Kalbimde bir kasvet hissettiğim zaman Muhammed b. Münkedir’e gider, bir süre yüzüne bakarım. Bu, günlerce bana bir ibret ve nasihat olarak yeter.”
KAYNAK; [ KADI IYAD, TERTİBU'L-MEDARİK, CİLD; 1, SAYFA; 179 ]

İmam-ı Azam Ebu Hanife ( Rahimehullah ) Hazretleri Yazmış Olduğu ' Ed-Dürrü-Meknun ' Kasidesinde Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) İçin Söyle Buyurmuştur;
“Ey Efendim! Benim sana tutkun bir kalbim ve Senin aşkınla kaplanmış bir ruh kalıntım var.”
“Sustuğum zaman, bütün sükûtum sen (i düşünmekle geçmek) dedir, konuştuğumda ise senin yüceliğini medhederim.”
“Duyduğum zaman ancak senden hoş sözleri duyarım, Baktığım zaman da ancak seni görürüm.”
KAYNAK; [ İMAM-I AZAM EBU HANİFE, ED-DÜRRÜ'-MEKNUN KASİDESİ, BEYİT NO: 43-45 ]
Yine Tabiin'den Veysel Karani ( Rahimehullah ) Hazretleri'nin Her Saniye Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'i Her Saniye Düşündüğü Aşikardır.

KONU 5; ALİMLERİN RABITA HAKKINDA BEYANLARI;
Hadis-i Şerif-i Alimi Münavi ( Rahimehullah ) Buyuruyor Ki;
" Yaratılmışlara Bakmak, Bakılanın Ahlaki Özelliklerinin Tohumunu İnsanoğlunun Nefsine Eker. Sevinçli Kimsenin Sevinci, Üzüntülü Kimsenin Üzüntüsü Ona Bakarak Sirayet Eder. Hayaldeki Bir Suretin Sahibinden Sevinç Veya Üzüntü Bakana Doğru Gelir. Bu Sadece İnsana Mahsus Bir Meziyet Değildir. Hayvan Ve Bitkilerde Bile Vardır. "
KAYNAK; [ MÜNAVİ, FEYZUL-KADİR, CİLD; 5 / 2709 ]
Mevlana Halid-i Bağdadi ( Rahimehullah ) Hazretleri Buyuruyor Ki;
" Rabıta, Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'ın Devamlı Olarak Müşahede Edilmesini Götüren Bir Vesiledir. Çünkü Özellikle Rabıta Vasıtasıyla Şeyhte Fani Olmak, Peygamber Efendimiz ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'De Fani Olmaya Ve Netice İtibariyle De Fena Fillaha Götürür. Bundan Dolayı Bazı Sadık Zatlar ' Eğer ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri'nin Rasulu ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'i Göz Açıp Kpayıncaya Kadar Bile Bizden Görünmez, Müşahede Edilmez Bir Durumda Bulsak, Kendimizi Müslümanlardan Saymazdık ' Demişlerdir. "
KAYNAK; [ MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ, HALİDİYYE RİSALESİ, SAYFA; 17 ]

Ve Yine Mevlana Halid-i Bağdadi ( Rahimehullah ) Hazretleri Buyuruyor Ki;
" Kamil Bir Mürşidi Düşünmek, Kalbinde Onun Duygularını Hissetmektir. İnsan Bu Duyguyla, Sevdiği Kişinin Sohbetine Koşar, İsteklerini Yerine Getirir, İstemediklerini Asla Yapmaz Ve Nihayet Ahlakıyla Ahlaklanır. "
KAYNAK; [ MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ, EL-MEKTUBAT, SAYFA; 19 ]
Şafii Fıkıh Ve Hadis-i Şerif-i Alimlerimizden Olan İmam-ı Şarani ( Rahimehullah ) Hazretleri Buyuruyor Ki;
" Rabıta, Ehl-i Tasavvufa Göre Edeblerin En Gereklilerindendir. Çünkü Bu Sayede Mürid, ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri İle Beraber Olma Edebine Ve Onu Murakebe Haline Ulaşır. "
KAYNAK; [ İMAM-I ŞARANİ, EL-ENVARÜ'L-KUDSİYYE, CİLD; 1, SAYFA; 58 ]

" Tecrübe Etmek İçin, Bir Kilimin Nakışına Gözünü Kırpmadan Bak, Kendinden Geçersin. Rabıta, İskender Aynasıdır. Bu Ayna, Mülk Alemini İnsana Açar. Şeyhin Hayali Kalbe Girince Nefsi Ve şeytan OKalbe Vesvese Veremez. Vesvese, Dünyanın Kalbe Hükmetmesinden Meydana Gelir. Göz, Bir Suret Görünce, Muhakkak O Kalbe De Girer.Mürşidin Rabıtasını Kalbine Koy Ki Başka Suretler Oradan Çıkıp Gitsin "
[ MUHAMMED SAMİ ERZİNCANİ KUDDİSE SİRRUHU HAZRETLERİ ]

RABITAYA KARŞI ÇIKANLAR HAKKINDA;
Muhammed Sami Erzincani Pir-i Sami ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Naklediyor Ki;
" Az Biraz İlim Okumuş Gözleri De Şaşı Olan Bir Kimse, Hace Ubeydullah Ahrar ( Kuddise Sirruhu ) Hazretlerinin Bir Müridine ' Rabıta Şirktir. ' Diyerek Aklını Karıştırır. Bu Olay Da Hace Ubeydullah Ahrar ( Kuddise Sirruhu ) Hazretlerine Ulaşır. Hace Hazretleri O Kimseyi Çağırtır; Mutfağa Gitmesini Ve Dolaptaki Şişeyi Alıp Gelmesini Söyler. O Kişi De Mutfağa Gider Ama Şaşı Olduğundan Şişeyi Tek Görmez. 2 Şişe Olduğunu Görür Ve Geri Döner. ' Hangisini Alayım? ' Diye sorar. Dolaptaki 1 Tane Şişe Olduğu Kendisine Söylensede Kabul Etmez. ' Sana Mı İnanayım Gördüklerime Mi? ' Der. Hace Ubeydullah Ahrar ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri ' O Zaman Şişelerden Birini Kır, Diğerini Getir ' Buyurur. O Da Denileni Yapar, Ancak Bir De Bakar Ki Diğer Şişe Yok Olmuş. Geri Dönünce Hace Ubeydullah Ahrar ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Olaya Şu Sözle Devam Eder;
' Sen Şaşı Olduğundan Biri İki Görüyorsun Şişenin Birini Kırsan, Diğerini De Yok Ediyorsun. Bir Kimsenin Gönlünden ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri'nin Adamının Sevgisi Çıkarsa, ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Sevgiside Yok Olur. Kalbin Alışveriş Yapmak İçin Bir Dükkana Girince ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerine Ortak, Şirk Mi Koşmuş Oluyor? Hayır, Olmuyor !
Peki O Zaman, Bir Müridin Kalbine Mümin Biri Gelince Neden ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretlerine Şirk Koşmuş Oluyor ? "
KAYNAK; [ ÜNAL UYGUN, PİR-İ SANİ HAZRETLERİ HAYATI VE SOHBETLERİ, İSTANBUL, UMRAN, 1997 ]

KONU; 6. EVLİYA-I KİRAM'IN RABITASINI YAPMAK ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) HAZRETLERİNE YAKLAŞMAKDIR;
Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Buyuruyor Ki;
“Evliyaullah o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah hatırlanır.”
KAYNAK; [ NESAİ, ES-SÜNENÜ'L-KÜBRAİ TEFSİR, 180, NO: 11235, CİLD; 6, SAYFA; 362 / TABERİ, CAMİU'L-BEYAN,NO: 17723,24,25,26, CİLD; 6, SAYFA; 575 / HEYSEMİ, MECMA'UZ-ZEVAİD, CİLD; 10, SAYFA; 78 ]
Herallî Rahimehullah şöyle demiştir;
“ Âlimin yüzüne bakan kimse, onu görmekle Allah’u Teâlâ’ya yaklaşmaya niyet etmelidir.”
KAYNAK; [ FEYZU'L-KADİR, CİLD; 3, SAYFA; 163 ]

KONU 7; VEHHABİLERİN ŞEYHÜL İSLAM DEDİKLERİ İBN TEYMIYYE RABITAYI KABUL ETMİŞTİR;
Ibn Teymıyye Rabıta İçin Diyor Ki;
" Sen bir Şahsı ALLAH-U TEALA için seversen, doğrudan ALLAH'ı sevmiş olursun. Sen o şahsı ne zaman kalbinde tasavvur etsen, CENAB-I HAK sevgilisi olan birini tasavvur etmiş olursun ve böylece onu sevmiş olursun. böylece senin ALLAH için ve ALLAH'a olan muhabbetin daha fazla arttırmış olur. Nitekim Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )'i, ondan önceki peygamberleri, ve onların izinden gidenleri hatırlayıp, onları kalbinde, veya kafanda tasavvur etsen, senin bu durumumn, kalbini, onlara her türlü nimetleri veren ALLAH'ı sevmeye çeker götürür. sen bu insanları ALLAH İçin seversen, ALLAH'ın sevgilisi olan zat da seni ALLAH sevgisine çeker götürür. "
KAYNAK; [ IBN TEMIYYE, MECMUAL-FETAVA, BİRİNCİ BASKI 1381, CİLD; 10, SAYFA; 608 ]

KONU 8; ÖLÜM RABITASI;
Rasulullah ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) Bir Hadis-i Şerif-i'de Şöyle Buyurmuştur;
" Ölümü Çokça Hatırlayın. Hiç Şüphesiz Ölümü Hatırlamak, Günahları Temizler Ve Kalpten Dünya Sevgisini Giderir. "
KAYNAK; [ ALİ EL-MUTTAKİ, KENZÜ'L-UMMAL,NO:42098 / İMAM-I SUYUTİ, ES-SAĞIR, NO: 1401 / İMAM-I EBİ ABDİLLAH KURTUBİ, EZ-TEZKİRE, KAHİRE,2003, SAYFA; 8 ]
Başka Hadis-i Şerif-i'de İse;
" Ölümü Çokça Hatırlayın ! Kim Ölümü Çok Hatırlarsa ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Mutlaka Onun Kalbini Diriltir Ve Ölümü Ona Kolay Eder. "
KAYNAK; [ DEYLEMİ, FİRDEVSÜ'L-AHBAR, NO:227 ]
Yine Başka Hadis-i Şerif-i De İse;
" Lezzetleri Gideren Ölümü Çokça Hatırlayın ! "
KAYNAK; [ TİRMİZİ, ZÜHD, 4 / NESAİ, CENAİZ, 3 / İBN MACE, ZÜHD,31, NO:4258 ]