TASAVVUFU KABUL ETMEYEN VEHHABİLERİN KENDİ ŞEYHLERİNİN TASAVVUFU VE SUFİLİĞİ KABUL ETMESİ !!!


Açıklama: TASAVVUFU KABUL ETMEYEN VEHHABİLERİN KENDİ ŞEYHLERİNİN TASAVVUFU VE SUFİLİĞİ KABUL ETMESİ !!!
Kategori: Tasavvuf-Nakşibendilik
Eklenme Tarihi: 05 Ekim 2016
Geçerli Tarih: 30 Mayys 2024, 00:24
Site: Nakşibendi Tarikatı - Öz değerleriyle birlikte.
URL: http://www.naksibenditarikati.com/detay.asp?icerikID=367
Tasavvufu Kabul Etmeyen Vehhabilerin  Vehhabi Makalesinde Tasavvuf Hakkında Şu İbare Geçmektedir;

" Yahudilerden Önce Tasavvufla Savaşın; Çünkü Onlarda Mecusi Ruhu Vardır. "

KAYNAK; [ EL-MECMUA EL-MUFİD MİN AKİDET EL-TEVHİD, MEKTEB DARÜ'L-FİKR, RİYAD, SAYFA; 102 ]EL-CEVAP;


Vehhabiler İbn Teymıyye Ve Öğrencileri ZehebiVe İbn Kayyum'u Ve Ayrıca Son Dönemde Yaşayan Vehhabi Şeyhlerinden Muhammed Bin Vehhab'ı Kendilerinde Alim Kabul Ederler.

Bizde Onlara Kendi Alimlerin Kendi Beyanlarıyla Ve İtiraflarıyla Tasavvufun Olduğuna Dair Kendi Eserlerinden Delil Sunacağız.Vehhabilerin Şeyhulislam Edindikleri Hocaları Muhammed Bin Abdulvehhab Diyor Ki;


اعلمْ - أرْشدَك الله - أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى بعَث محمداً - صلى الله عليه وسلم - بالهدى الذي هو العلمُ النافعُ ، ودينِ الحقِّ الذي هو العملُ الصالحُ ، إذا كان مَن ينتسِب إلى الدينِ : منهم مَن يتعانى بالعلمِ والفقهِ ويقول به كالفقهاءِ ، ومِنهم مَن يتعانى العبادةَ وطَلَبَ الآخرةَ كالصوفيةِ ، فبعَث الله نبيَّه بهذا الدينِ الجامعِ للنوعَيْن
 
“Bil ki – Allah seni doğruya yöneltsin – Allah – Subhanehu ve Teala – Muhammedi – sallallahu aleyhi ve sellem – faydalı ilim olan hidayet ve salih amel olan hakk dinle göndermişdir.
Din muntasıblarindan fakihler gibi ilim ve fıkıhla meşgul olurlar ve Sufiler gibi ibadete itinayla yaklaşan ve Ahireti taleb edenlerde var.
Yüce Allahda kendi Nebisini bu iki türü (fıkhı ve tasavvufu) oluşturan bir dinle göndermişdir.”

 KAYNAK; [ MUHAMMED BİN VEHHAB, FETAVA VE MESAİL, SAYFA; 31 ]Yine, Vehhabilerin Şeyhulislam Dedikleri Şeyhlerinden İbn Teymıyye Tasavvuf Alimlerimizden Cüneyd El-Bağdadi ( Kuddise Sirruhu ) Hazretlerine Uyanlar İçin Diyor Ki;وبيَّن لهم الجنيْدُ كما قال في التوحيد : هو إفرادُ الحدوثِ عن القِدَم فمَن سلَك مسلَكَ الجنيدِ مِن أهل التصوُّفِ والمعرفةِ كان قد اهتدى ونجا وسعِد

"Cuneyd (günlük mevzusunda) bunu onlara açıklamışdır. O tevhid hakkında şöyle demişdir: Tevhid – sonradan yaradılmanı kadimlikten ayırmaktır.

Her kim tasavvuf ve marifet ehlinden olan Cuneydin yolunu tutarsa, hidayete ulaşır, nicat tapar/kurtulur ve mutlu olur."

KAYNAK; [ İBN TEYMIYYE,  MECMUAEL-FETAVA, DARU’L-VEFA 1426 / 2005, CİLD; 14 SAYFA;  199 ]Yine Vehhabilerin Alim Olarak Kabul Ettikleri İbn Teymıyyenin Öğrencilerinden İmam-ı Zehebi Diyor Ki;
 

“Bana Sufi hırkasını çilekeş şeyhim Muhaddis Ziya el Din İsa İbn Yahya el ensari giydirdi ve dedi ki:” Bunu bana Şeyh Şibab el Din el el Şuverdi Mekkede amcasi Ebu El Necibden alarak giydirmişdi”

 KAYNAKLAR; [ SİYAR ALEM EN NUBELA, RİSALE YAYIN EVİ CİLD; 22, SAYFA; 377, FİKİR YAYIN EVİ, CİLD; 16, SAYFA; 300-302 ] 


Yine Vehhabilerin Şeyhlerinden İbn Kayyum El-Cevziye ' Medarıc El-Salikin ' De Ve İbnul-Cevzi ' Sıfat El-Safva' sının ' Ebu Haşim El-Zahid ' Başlıklı Bölümünde Sufyan-ı Sevri ( Kuddise Sirruhu ) Hazretlerinden Şöyle Dediklerini Kabul Edip Naklederler;

“Eğer Ebu Haşim el-Sufi olmasaydı, kişilikteki ikiyüzlülüğün en ince biçiminin varlığını asla idrak edemezdim…İlim öğrenmiş sufi, en iyi insanlar arasındadır.”

KAYNAK; [ IBN KAYYIM MEDARİC EL-SALİKİN, İBN EL-CEVZİ, SIFAT AL-SAFVA, BEYRUT, DAR-EL-KUTUB EL-ILMİYE, 1403 / 1989 ]